کارت خرید

VPS/VDS

$40.00 USD
ماهانه
VPS DE-1 (4 موجود است)
CPU E5-2620v3 or E5-2630v4 / 6 Cores KVM / 16 GB RAM guaranteed / 400 GB SSD 100% / PORT 400 Mbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$65.00 USD
ماهانه
VPS DE-2 (5 موجود است)
CPU E5-2620v3 or E5-2630v4 / 8 Cores KVM / 30 GB RAM guaranteed / 800 GB SSD 100% / PORT 600 Mbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$95.00 USD
ماهانه
VPS DE-3 (5 موجود است)
CPU E5-2620v3 or E5-2630v4 / 10 Cores KVM / 60 GB RAM guaranteed / 1600 GB SSD 100% / PORT 1000 Mbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$50.00 USD
ماهانه
VPS NL-1 (1 موجود است)
VPS NL-1
CPU Dual Intel Xeon E3 / 1 Cores KVM / 4 GB RAM / 80 GB SSD / PORT 1 Gbit / 4 TB Traffic / IP: 1
$90.00 USD
ماهانه
VPS NL-2 (1 موجود است)
VPS NL-2
CPU Dual Intel Xeon E3 / 2 Cores KVM / 8 GB RAM / 140 GB SSD / PORT 1 Gbit / 5 TB Traffic / IP: 1
$35.00 USD
ماهانه
VPS TH-1 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 2 Cores KVM / 2 GB RAM / 100 GB HDD / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP
1
$55.00 USD
ماهانه
VPS TH-2 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 2 Cores KVM / 6 GB RAM / 300 GB HDD / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP
$125.00 USD
ماهانه
VPS TH-3 (3 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores KVM / 10 GB RAM / 500 GB HDD / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP
1
$30.00 USD
ماهانه
VPS UK-1 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores OpenVZ / 6 GB RAM guaranteed / 30 GB SSD 100% / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$60.00 USD
ماهانه
VPS UK-2 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores OpenVZ / 24 GB RAM guaranteed / 120 GB SSD 100% / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$90.00 USD
ماهانه
VPS UK-3 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores OpenVZ / 36 GB RAM guaranteed / 180 GB SSD 100% / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$30.00 USD
ماهانه
VPS USA-1 (3 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores OpenVZ / 6 GB RAM guaranteed / 30 GB SSD 100% / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$60.00 USD
ماهانه
VPS USA-2 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores OpenVZ / 24 GB RAM guaranteed / 120 GB SSD 100% / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP - 1
$90.00 USD
ماهانه
VPS USA-3 (5 موجود است)
CPU Dual Intel Xeon E5 / 4 Cores OpenVZ / 36 GB RAM guaranteed / 180 GB SSD 100% / PORT 1 Gbit / Unlimited Traffic / IP - 1